Stanovy Spolku pro zvelebení staré hudby v Čechách

Čl. 1

Název a sídlo

Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách (dále jen Spolek) má sídlo v Praze. Německý ekvivalent jeho jména zní Verein zur Förderung der Alten Musik in Tschechien, anglický ekvivalent Association for the Promotion of Early Music in the Czech Republic.

Čl. 2

Účel Spolku

Účelem Spolku je podpora a propagace staré hudby v České republice.

Čl. 3

Hlavní činnost Spolku

Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2., coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím následujících činností:

* podpora prosazování širší účasti veřejnosti na koncertech staré hudby a podnícení zájmu o tuto hudbu

* podpora hudebně-vědeckého výzkumu v oblasti staré hudby, a projektů kombinujících starou hudbou s výtvarným uměním a filmem, 

* podpora dobrého a férového zacházení s hudebníky

* podpora prezentace staré hudby v kontextu současných hudebních stylů 

* podpora realizace hodnotných a objevných dramaturgií

Čl. 4

Doplňková činnost Spolku

Doplňkovými formami činnosti Spolku jsou zejména:

* pořádání koncertů či festivalů a jejich propagace

* pořádání seminářů, přednášek a konferencí

* provozování koncertů staré hudby v Čechách na vysoké umělecké úrovni

* vydávání letáčků, publikací

Čl. 5

Členství ve Spolku

1. Členem Spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve Spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí Spolku. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

2. Člen Spolku má právo:

* účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím jednání hlasováním, 

* volit orgány Spolku a být volen do těchto orgánů, 

* předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku, 

* podílet se na praktické činnosti Spolku. 

3. Člen Spolku má povinnost:

* dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku, 

* aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku, 

* účastnit se jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce. 

4. Členství ve Spolku zaniká:

* doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, výboru Spolku, 

* úmrtím člena, 

* zánikem Spolku, 

* vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy,

* případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

<

5. Členská schůze může zvolit čestným členem Spolku každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

Čl. 6

Orgány Spolku

Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány:

* členská schůze, 

* výbor.

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně. Do její působnosti patří zejména:

* schválení stanov Spolku a změny těchto stanov, 

* volba, popř. odvolání členů výboru Spolku,

* schvalování rozpočtu Spolku předkládaného výborem, 

* schvalování zprávy o činnosti Spolku předkládané výborem a účetní závěrky za předešlý rok, 

* určení koncepce Spolku a jeho cílů na příští období, 

* schvalování přihlášek nových členů a rozhodování o vyloučení člena, 

* volba čestných členů Spolku, 

* rozhodnutí o zániku Spolku. 

2. Zasedání členské schůze svolává výbor Spolku. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Spolku. Rozhodnutí o vyloučení člena Spolku a o zániku Spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů Spolku. Stanovy Spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů Spolku.

B. Výbor

1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem Spolku. Řídí jeho činnost mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Výbor Spolku má 3 členy. Výbor volí ze svého středu předsedu Spolku.

C. Dozorčí orgán

Dozorčí orgán se nezřizuje.

Čl. 7

Jednání za Spolek

Za Spolek jedná každý člen výboru samostatně.

Čl. 8

Hospodaření Spolku

1. Za hospodaření Spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem.

2. Příjmy Spolku tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy např. z prodeje doprovodných programových publikací ke koncertům. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. 9

Způsob majetkového vypořádání při zániku Spolku

V případě zániku Spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.